Homeopatie  
Co je homeopatie   
Čeho se vyvarovat   
Zásady homeopatické léčby   
Užitečné rady   
Jak vybrat homeopata   
Známí lidé a homeopatie   
Homeopatie v Česku   
Principy homeopatie   
Homeopatický lék   
Homeopatická věda   
 
 
 
 
Jak vybrat homeopata
pro léčbu dlouhotrvajících potíží


 

vzdělání homeopata

Úroveň homeopatických škol v českých zemích je velmi různá a každá škola má vlastní kritéria pro absolvování. Pouze některé školy mají dostatečný klinický výcvik. Jen samotné absolvování většiny českých škol vždy nezaručuje dostatečné schopnosti ke zvolení správného léčebného postupu. Je to spíše základ, který musí každý následně prohlubovat individuálně. Absolvování školy je ale přinejmenším záruka toho (většinou), že se homeopat zabývá homeopatií alespoň 3 roky a absolvoval alespoň minimální počet teoretických hodin výuky. Na dobrých českých homeopatických školách také obvykle přednášejí světově uznávaní zahraniční homeopaté. Tím je zaručeno, že student má k homeopatické léčbě komlexní přístup. (Je běžný standard například nelékařské evropské homeopatické společnosti ECCH, že je vyžadováno minimálně 400 hodin výuky) Avšak homeopatii provozuje řada lidí, kteří absolvovali například jeden víkendový kurz nebo přečetli jednu homeopatickou knihu což je pro léčbu chronických potíží nedostačující. Tato léčba může i dočasně ulevit pacientovi, ale bez návaznosti na celostní léčbu se může celkový chronický stav spíše zkomplikovat.

Vzdělání dobrého homeopata tak může být velmi různorodé, často je odkázán na studium v cizích jazycích, na zahraniční kurzy a podobně. Před pár lety byla nabídka českých škol ještě menší než v současnosti a proto mnoho dobých českých homeopatů studovalo individuálně. V Česku zatím neexistuje jednotná registrace celostních homeopatů. Homeopatické školy jsou často propojené s vlastní organizaci, ve které jsou homeopaté organizováni a každá má také vlastní kritéria, přizpůsobená podle vlastních „osnov“. Některé z těchto organizací se snaží vytvářet dojem, že jsou tou hlavní a jedinou homeopatickou organizací v Česku, ale nic takového u nás neexistuje. A to i například organizace, která má v názvu slovo komora. Tato organizace není analogická lékařské komoře a je to pouze jedna z organizací sdružujících určitý okruh homeopatů v českých zemích. Jiná organizace o sobě naopak tvrdí, že zastřešuje homeopaty v Česku. Bohužel zatím nedošlo k tomu, aby se tyto lokální homeopatické organizace dohodly na nějakých společných standardech.

Lékařské vzdělání není pro homeopatickou léčbu nutné. Homeopatiká léčba je natolik odlišná klasickému přístupu, že klasičtí lékaři se musí vzdát mnoha naučených přístupů. Mnoho lékařů – homeopatů praktikuje velmi povrchní homeopatii (viz poslední odstavce tohoto textu), aniž by byli seznámeni s celou šíří celostní – konstituční homeopatické léčby. Tím mohou často zkomplikovat nejen zdravotní stav ale i následnou celostní – konstituční léčbu. Pro chronickou léčbu je nutné si ověřit, zda-li je lékař – homeopat skutečně celostní homeopat. Řada dobrých homeopatů jsou i lékaři, ale většina nich již klasickou – alopatickou léčbu neprovozují nebo pouze omezeně. Znalost základů klasické medicíny jsou sice pro homeopaty nezbytné, ale stejně důležité jsou i znalosti z psychologie, biologie, chemie atd. Vzdělání dobrých homeopatů musí být velmi rozsáhlé. Mnoho lékařů – homeopatů je schopno pomoci v akutních případech, ale pro chronickou léčbu by měli pacienta odkázat na celostního homeopata, pokud sami celostní – konstituční homeopatii neprovozují.

léčebný postup

Při chronických potížích homeopat využívá pro léčbu celostní – konstituční přístup. Homeopatické vyšetření (někdy bývá homeopaty nazýváno odebírání případu z anglického „taking a case“) v takovýchto případech trvá obvykle nejméně hodinu, někdy i dvě až tři hodiny a při vyšetření homeopat nezkoumá pouze hlavní zdravotní obtíž, ale různé další projevy nerovnováhy organizmu, které souvisí se zmíněnou zdravotní obtíží. Homeopat také zjištuje mentálně – emoční stav pacienta a obecné rysy pacientovy konstituce (například snášení horka – zimy, chuťové preference a podobně).

V homeopatii neexistují specializace jak je zvykem u alopatické medicíny. Chronická léčba vždy znamená léčbu celého člověka a vyšetření je sice pokaždé jiné, ale vždy zahrnuje komplexní zjištění stavu člověka.

Chronické zdravotní potíže jsou jakékoliv potíže, které trvají delší dobu (více týdnů. Přesná definice chronické nemoci přesahuje možnosti tohoto článku). Potíže se mohou i cyklicky objevovat a mizet, což se může týkat i opakujícího se akutního problému. Potíže mohou být jak fyzické tak psychické, emoční, problémy se soustředěním,problémy s chováním, deprese, potíže s cykly (spánek, menses) atd.

Homeopat po analýze(buď hned po konzultaci nebo po nějaké době po konzultaci) doporučí užívání jednoho homeopatického léku pro celostní léčbu (výjimky viz zásady homeopatické léčby). Homeopat by měl preferovat použití léku rozpuštěného ve vodě (vyjma případů bez hlubší patologie) a měl by být schopen pracovat s C i LM potencemi. Při chronické léčbě by neměl doporučit dlouhodobé opakované užívání léku v netekuté formě.

Homeopat by měl být schopen doporučit vhodný lék i při akutních potížích. Pokud se však tato akutní obtíž již vícekrát opakovala (např. angína, zánět středního ucha,...) měl by navrhnout, aby po odeznění akutního stavu následovala celostní homeopatická léčba. Opakované akutní potíže jsou většinou důsledkem hlubšího chronického problému, který je možné úspěšně léčit pomocí celostní – konstituční homeopatie a předejít tak budoucím zdravotním potížím.

Homeopatický lék je vždy vybrán na základě vyšetření. Každý zdravotní problém potřebuje jiný přístup, neboť homeopatie je velmi široký a komplexní léčebný systém. Nelze tvrdit, že je jeden postup jediný možný. Někdy je možné při léčbě použít nosody, někdy izopatické léky (například potencované vakcíny). Ale vždy musí jít o podání léku na základě vyšetření a následné zhodnocení reakce. Podání následného jiného léku musí být vždy až na základě zhodnocení komplexního stavu po předchozí léčbě. Jakákoliv předem daná schémata a předem dané postupy jsou nehomeopatické. Pokud jsou systematicky používány pouze nosody nebo jsou systematicky podávány série léků, vždy se jedná o velmi omezenou homeopatickou léčbu ať už se jedná o systematické podávání série léků na odléčení vrstev nebo kombinace více léků současně. Takové postupy sice mohou být někdy účinné, ale pouze v omezeném okruhu případů a s omezenou účinností.

série léků, léčba miasmatických vrstev atd.

Model vrstev je někdy použitelný, ale pouze jako teoretický model. Pokud lék působí po delší dobu a přestane působit, je možné, že se vyléčila jedna takzvaná vrstva a je nutné zvolit nový lék na základě nového vyšetření a nových symptomů. Podání série několika léků bez podrobné analýzy na tzv. odléčení vrstev, ať už miasmatických či nikoliv, není homeopatické. Tato metoda může být samozřejmě úspěšná, neboť je možné, že jeden z množství léků může být dostatečně blízký skutečně potřebnému léku. Jedním z důležitých pravidel homeopatie je však to, aby léčba byla co nejrychlejší a co nejméně zatěžovala pacienta (tedy aby co nejméně trpěl). Pokud jsou po několik měsíců podávány opakovaně různé neindikované léky, pak to rozhodně není nejrychlejší léčba a také se mohou vyvolat nežádoucí symptomy.

kombinace léků

Podávání několika léků současně odporuje homeopatické léčbě a může přivodit problémy, ať už jsou podávány na základě neznalosti homeopatie, EAV nebo jakýchsi teoretických představ (např. tzv. kvantová homeopatie). Tady platí to co bylo napsáno v předchozím odstavci. Někdy může dojít i ke zlepšení ale je to opět spíše náhodné, neboť některý z léků může pozitivně působit. Ostatní podávané léky však mohou v budoucnu stav spíše zkomplikovat. Někdy jsou takovéto kombinace léků užívány aniž by lidé byli informováni, že při negativním působením mají léky ihned vysadit. Často tak může dojít k dlouhotrvajícím nežádoucím efektům a zkomplikování případné následné léčby. Pokud měl někdo s takovýmto způsobem léčby dobré zkušenosti, pak je vhodné (nejlépe s klasickým homeopatem) vyselektovat ze skupiny léků, které byly užívány skutečně pozitivně působící lék a s tím potom v léčbě pokračovat v upraveném dávkování.

kombinované přípravky

Kombinované homeopatické přípravky klasičtí homeopaté nepoužívají. To neznamená, že nemohou někdy pomáhat, ale jejich působení je velmi omezené, chronické potíže pomocí nich většinou vyléčit nelze. Jejich působení i složení je často podobné spíše léčbě směsí bylinných čajů, což může někdy pozitivně stimulovat některé orgány či systémy ale nedochází k léčbě takové, jaké je schopná celostní homeopatické léčba.

vícepotenční léky

Léky, které obsahují více potencí toho samého léku, se někdy používají za mimořádných okolností ale nikoliv systematicky. Tyto léky je možné velmi obtížně dávkovat a měnit sílu léku podle reakce pacienta.

nosody, izopatie, autopatie

V homeopatii se již od jejích počátků používaly léky vyrobené přímo z nemocných tkání nebo z produktů chorobných procesů (nosody), z nějaké substance která zapříčinila onemocnění (izopatie) nebo z částí či produktů daného člověka (autopatie). Existují situace, kdy je nutné použít takovéto metody, ale jsou to pouze jedny z metod homeopatické léčby, které při správně indikovaném použití budou vysoce efektivní. Pokud se však jedna z těchto metod používá systematicky jako hlavní metoda, pak výsledky jsou velmi omezené. Každá z těchto metod může někdy výrazně posunout léčbu ale sama o sobě může vést k úplnému vyléčení jen v omezeném množství případů. Pokud někdo provozuje převážně léčbu pomocí nosod nebo někdo jiný zas pomocí autopatie, pak je to velmi omezený pohled na homeopatii a výsledky léčby nemohou být takové, jako když celostní homeopat používá tyto metody jako doplňkové, pokud jsou skutečně indikované.


další kapitola Známí lidé a homeopatiePro objednání na homeopatické vyšetření u homeopata Václava Hrabáka pokračujte na stránku Objednání na vyšetření nebo volejte na telefoní číslo 603 743 049

Postgraduální škola
je otevřena pro studenty a absolventy homeopatických škol.

Universum Homeopathicum